http://www.uru.ac.th // URU

เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1.เป็นองค์กรของศิษย์เก่าฝึกหัดครู วิทยาลัยครู
สถาบันราภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ส่งเสริมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสมาชิกและระหว่างสมาชิก กับมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์แก่
สมาชิก และสังคม
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย และสาธารณกุศลต่าง ๆ ตามศักยภาพ และ
ความเหมาะสม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญ
ประโยชน์ในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
5. เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ มหาวิทยาลัย
และสมาชิกที่มีผลงาน ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของ
สังคมหรือแวดวงราชการ
 
 
นายอนุรัฐ  สมจิตรานุกิจ นายกสมาคม
 
อาจารย์ ดร.วิวรรธน์  มุขดี อุปนายกคนที่1
 

นายพิสุทธิ์  ศรีจันทร์

อุปนายกคนที่2
 
นายเฉลิมพล  เพียนสุภาพ ที่ปรึกษา
 
นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษม เหรัญญิก
 
ผศ.ดร.สัมพันธ์  รอดพึ่งครุฑ กรรมการ
 
ผศ.กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการ
 

นายนริศ  บารมีธรรม

กรรมการ
 

นางจงกลนี  ตรีวิมล

กรรมการ
   
พ.ท.สำเริง  ชูสิทธิ์ กรรมการ
 
นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประชาสัมพันธ์
 
นางพิจิตร  เชาวนปริชา กรรมการ
 
นายสมบรูณ์  ทัศนราพันธ์  กรรมการ
 
อาจารย์สมคิด ทุ่นใจ กรรมการ
 

อาจารย์จรูญ  จันทร์กุญชร

กรรมการ
 

อาจารย์กฤษณ์  ชัยวัณณคุป์ 

กรรมการ
 

อาจารย์อนุชา  เรืองศิริวัฒนกุล

กรรมการ
 
นายนิติธร  อุรนคำปา กรรมการ
 

นายสมชาย  คำวรรณะ

กรรมการ
 
นายรัตนะ  อินจ๋อย กรรมการ

คุณอนุรัฐ  สมกิจตรานุกิจ

ประวัติและผลงาน

• ประวัติความเป็นมาของ
สมาคม

• วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
• ทำเนียบนายกสมาคม  
• คณะกรรมการสมาคม  
Copyright © alumni.uru.ac.th. All Rights Reserved
Design by งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Uttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096
Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020